Lista de Presidentes de La Eglesa de Jesus Cristo de la Santas de la Dias Ultima

Imaje Presidente Nase Ordina Mori Longia
1
Joseph Smith Jr. 23 desembre 1805 6 april 1830 27 junio 1844 14 anios
Eglesia gidada par Brigham Young como Presidente de la Cuorum e la Des-du Apostoles. Un 3 anios
2
Brigham Young 1 junio 1801 27 desembre 1847 29 agosto 1877 29 anios
Eglesia gidada par John Taylor como Presidente de la Cuorum e la Des-du Apostoles Un 3 anios
3
John Taylor 1 novembre 1808 10 otobre 1880 25 julio 1887 8 anios
Eglesia gidada par Wilford Woodruff como Presidente de la Cuorum e la Des-du Apostoles About 2 anios
4
Wilford Woodruff 1 marto 1807 7 april 1889 2 setembre 1898 9 anios
5
Lorenzo Snow 3 april 1814 13 setembre 1898 10 otobre 1901 3 anios
6
Joseph F. Smith 13 novembre 1838 17 otobre 1901 19 novembre 1918 17 anios
7
Heber J. Grant 22 novembre 1856 23 novembre 1918 14 maio 1945 27 anios
8
George Albert Smith 4 april 1870 21 maio 1945 4 april 1951 6 anios
9
David O. McKay 8 setembre 1873 9 april 1951 18 janero 1970 19 anios
10
Joseph Fielding Smith 19 julio 1876 23 janero 1970 2 julio 1972 2 anios
11
Harold B. Lee 28 marto 1899 7 julio 1972 26 desembre 1973 18 menses
12
Spencer W. Kimball 28 marto 1895 30 desembre 1973 5 novembre 1985 12 anios
13
Ezra Taft Benson 4 agosto 1899 10 novembre 1985 30 maio 1994 8 anios
14
Howard W. Hunter 14 novembre 1907 5 junio 1994 3 marto 1995 9 menses
15
Gordon B. Hinckley 23 junio 1910 12 marto 1995 27 janero 2008 12 anios
16
Thomas S. Monson 21 agosto 1927 3 febrero 2008 Vivente Presente