Milanes es un dialeto de la lingua lombarda, parlada en la site de Milano en Italia. An si persones en Italia clama ce lo es no plu ca un dialeto de italian, el es vera un lingua separada, con multe diferes entre el e italian. Ma, natural, plu e plu persones de Milan prefere parla Italian.

Un monumento a Carlo Porta, un scrivor de milan

Alfabeta e pronunsia edita

La alfabeta per milanes ave 21 leteras:

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

La vocales es pronunsiada como esta:

 • a - [a] como "a" en lfn
  • á - "a" asentuada
 • à - [ɑ] plu a la retro de la boca ca "a", como engles "o" en "Harry Potter"
 • e - [e] como "e" en espanol
  • é - "e" asentuada
 • è - [ɛ] como "e" en engles "bet", asentuada
 • i - [i] como "i" en lfn
  • ì - "i" asentuada
 • o - [u] como "u" en lfn
 • ô - [o] como "o" en espaniol, asentuada
 • ò - [ɔ] como "o" en engles "more", asentuada
 • oeu - [ø] como "eu" en franses "fleur", asentuada
 • u - [y] como "u" en franses, o ü en deutsch
  • ù - como "u" en franses, asentuada

Dupli de un vocal a la fini de un parola indica ce el es asentuada.

Consonantes es jeneral pronunsiada como en lfn, con esta esetas:

 • c - como "c" en lfn, esetante...
  • c ante "i", "e", e final - como "tx" en lfn
 • ch ante "i", "e", e final - como "c" en lfn
 • g - como "g" en lfn, esetante...
  • g ante "i" e "e" - como "dj" en lfn
  • g cuando final - como "tx" en lfn
 • gh ante i, e - como "g" en lfn
  • gh final - como "c" en lfn
 • b final - como "p"
 • c final - como "tx" en lfn
 • d final - como "t"
 • v final - como "f"
 • n final - nasali la vocal precedente
  • nn final - no nasali la vocal precedente
 • s entre du vocales o final pos un vocal - como "z" en lfn
  • ss - como "s" en lfn
 • sg ante "i" e "e" - como "j" en lfn
 • s'g ante "i" e "e" - como "zdj" en lfn
 • sc ante "i" e "e" - como "x" en lfn
 • s'c ante "i" e "e" - como "stx" en lfn
 • z - como "ts" o "dz" en lfn, ma alga veses como "s"
 • gl [ʎ] - como en italian, simil a lfn "li" ante vocales
 • gn [ɲ] - como en italian, simil a lfn "ni" ante vocales

Consonantes duple corti e abri la vocal presendente.

Sistemes nova atenta simpli la spele par, per esemplo, usa ö per [ø], ü per [y], u per [u], usa plu vocales duple, e elimina alga asentuas.

Nomes edita

Jeneral, nomes mas ave la mesma forma per e singular e plural. Alga esetas inclui...

 • nomes mas formida con la sufisa -in ("-eta") cambia se a -itt en la plural: el borin ("la teta") deveni i boritt.
 • el pé ("pede") deveni i pee.

Nomes fema ce fini en -a deveni plural par cade la -a. Per esemplo:

 • la donna ("la fem") deveni i donn
 • l'ideja ("la idea") deveni i idej

Nomes fema ce no fini en -a ave la mesma forma per ambos singular e plural.

Pronomes personal edita

Pronomes personal ave du formas: forte e debil:

sujeto
forte
sujeto
debil
ojeto
1 sing mi (a) me
2 sing ti te te
2 sing, cortes, mas Lu el el
2 sing, cortes, fema Lee la la
3 sing, mas lu el el
3 sing, fema lee la la
1 plur nun (i) me
2 plur vialter (i) ve
2 plur, cortes lôr (i) ve
3 plur, mas lôr (i) je
3 plur, fema lôr (i) je

La pronomes personal sujetal es usada con verbos como esta:

 • mi parli - "me parla"
 • ti te parlet - "tu parla"
 • lu el parla - "el parla (mas)"
 • lee la parla - "el parla (fema)"

La formas asentuada pote es cadeda, e on pote dise te parlet per "tu parla", ma la forma nonasentuada es sempre espresada (el parla, la parla - "el parla")

La pronom nonasentuada i ia es usada en milanes vea (pe lôr i parlen - "los parla"). Oji, poca parlores usa el. Ma el es ancora usada en otra dialetos lombarda. La pronom a es oji multe rara (mi a mangi - "me come").

En milanes vea, la forma de demanda ia es fada par inverta, pd par pone la pronom nonasentuada pos la verbo (cantel? - "el canta?"), en loca de el canta? cual es usada oji. Esta construi es usada ancora en otra dialetos de lombarda.

Cuando on parla con un person ci es plu vea ce tu, o algun ci tu no conose bon, tu debe usa la forma cortes: Lu, el per un om, Lee, la per un fem. Per esemplo: Se Lu el voeur, vègni ("si tu vole, me veni"). A un ami, on ta dise Se ti te voeuret, vègni.

La pronom refletante per tota persones es se.

Articles edita

singular plural
mas el fioeu (la xico) i fioeu (la xicos)
fema la tôsa (la xica) i tosànn (la xicas)

Como tu pote vide, la article de defini ave formas diferente per la singular (el e la), ma la mesma forma per la plural (i).

El deveni l' ante vocales e 'l pos vocales. La deveni l' ante vocales. Per esemplo:

 • L'òmm - la om
 • l'ultim - la ultima
 • la tôsa e 'l fioeu - la xica e la xico
 • l'ôngia - la ungia
 • l'èrba - la erba

La articles de nondefini es on (mas) e ona (fema). On es pronunsiada como lfn "un" ante vocales, ma como "u" nasalida ante consonantes. Pos un vocal, on deveni 'n si la parola seguente comensa como un vocal nonasentuada:

 • on òmm - un om
 • on ciôcch - un enebriada
 • gh'è on òmm - ala es un om
 • gh'è 'n odôr - ala es un odor

Ona deveni on' ante vocales. Si la parola presedente fini como un vocal, el deveni 'na o 'n:

 • Ona dònna - un fem
 • on'amìsa - un ami
 • gh'è 'na dònna - ala es un fem
 • gh'è 'n'amìsa - ala es un ami

La article plural de nondefini es di.

Determinantes de mostra edita

Determinantes de mostra es comun de du partes, un ante la nom e un pos la nom, como si on ta dise en elefen "esta table asi" o "acel casa ala":

Lfn mas fema plural
esta chél.......chì chéla.......chì chi.......chì
esta stô (.......chì) sta (.......chì) sti (.......chì)
acel (prosima a la escutor) chél.......lì chéla.......lì chi.......lì
acel (distante de la escutor) chél.......là chéla.......là chi.......là

Esemplos:

 • Chél liber chì l'è pròpi interessànt - Esta libro es multe interesante
 • T'hee giamò parlaa con sti tosànn (chì)? - Tu ia parla ja con esta xicas?

Determinantes de posese edita

singular plural
mas fema mas fema
1 sing mia mee
2 sing tova
3 sing so(v)a soeu
1 plur nòst nòstra nòster nòster
2 plur vòst vòstra vòster vòster
3 plur so(v)a soeu

Verbos edita

La conjuga de verbos milanes es complicada. Latina ia ave cuatro conjugas. Italian ia redui estas a tre, ma milanes ave ancora cuatro. Per esemplo:

Conjuga Latina comun Italian Milanes Lfn
I parabol-are parl-are parl-à parla
II vid-ēre ved-ere ved-è vide
III scrib-ĕre scriv-ere scriv scrive
IV sent-ire sent-ire sent-ì senti

Un esemplo de la conjuga de un verbo de conjuga I - parlà ("parla")

Presente Pasada Futur
1 sing parli parlavi parlaroo
2 sing parlet parlavet parlaree(t)
3 sing parla parlava parlarà
1 plur parlom parlavom parlarèmm
2 plur parlee parlavov parlarii
3 plur parlen parlaven parlarànn
Presente perfeta Pasada perfeta Futur perfeta
1 sing hoo parlaa avévi parlaa avaroo parlaa
2 sing hee parlaa avévet parlaa avaree parlaa
3 sing ha parlaa avéva parlaa avarà parlaa
1 plur èmm parlaa avévom parlaa avarèmm parlaa
2 plur avii parlaa avévov parlaa avarii parlaa
3 plur hann parlaa avéven parlaa avarànn parlaa
Presente sujuntiva Pasada sujuntiva Ipotesal
1 sing parli parlàssi parlarìa/parlarìss/parlarìssi
2 sing parlet parlàsset parlarìet/parlarìsset
3 sing parla parlàss parlarìa/parlarìss
1 plur parlom parlàssom parlarìom/parlarìsson
2 plur parlii parlàssov parlarìov/parlarìssov
3 plur parlen parlàssen parlarìen/parlarìssen

Comanda:

 • parlà! - tu debe parla!
 • parlèmm! - nos debe parla!
 • parlee! - vos debe parla!

Plu:

 • parlà - infinitivo
 • parland(o) - jerundio
 • parlaa - partisipio pasiva/pasada

La nega en milanes ave du formas, la un con no e la otra con minga ("peseta"). Ambos es poneda pos la verbo, simil a la usa de "pas" en franses:

 • ti te seet no - "tu no es"
 • ti te seet minga - "tu no es"

Numeros edita

 • 1 – vun
 • 2 – duu
 • 3 – trii
 • 4 – quatter
 • 5 – cinch
 • 6 – ses
 • 7 – sett
 • 8 – vott
 • 9 – noeuv
 • 10 – des
 • 11 – vundes
 • 12 – dodes
 • 13 – tredes
 • 14 – quattordes
 • 15 – quindes
 • 16 – sedes
 • 17 – dersett
 • 18 – desdott
 • 19 – desnoeuv
 • 20 – vint
 • 30 – trenta
 • 40 – quaranta
 • 50 – cinquanta
 • 60 – sessanta
 • 70 – settanta
 • 80 – vottanta
 • 90 – novanta
 • 100 – cent
 • 999 - noeuvcentnovantanoeuv
 • 1 000 – mila
 • 1 000 000 – on milion
 • 1 234 567 - on milion e dusenttrentaquatter mila e cinchcentsessantasett
 • 1 000 000 000 – on miliard